tripgether.com

เชียงใหม่ ยกเลิกคำสั่งปิดพื้นที่เสี่ยง นั่งกินแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึงเวลา 22.00 น.

2,086 ครั้ง
22 ม.ค. 2564

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการพจังหวัดเชียงใหม่ประกาศผ่อนคาลยมาตรการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยก่อนน่านี้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเมืองเชัยงใหม่ ซึ่งระบุได้ว่าเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาดมาจากสถานบันเทิง จึงมีคำสั่งปิดพื้นที่เสี่ยงและสถานบันเทิงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

โดยยกเลิกข้อ 2 ในคำสั่ง 6/2564 กรณีให้ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่นะบาดของโรค ได้แก่ สนามมวย สถานที่ฝึกซ้อมมวย สนามแสดงมวยศิลปะมวยไทย ยกเว้นสนามที่ตั้งในสถานศึกษาและเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และสถานที่ซึ่วงมุ่งเน้นการขาย จ่ายแจก และเปลี่ยนสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่มกินในสถานที่บริเวณนั้น 

และยกเลิกคำสั่ง 7/2564 1.ให้ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มให้เปิดโดยจัดที่นั่งกินที่ร้านได้ ระหว่าง 05.00 น. – 22.00 น. หลังจากนั้นให้จำหน่ายกลับไปกินที่บ้าน 2. ห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่ดังกล่าว 3.ห้ามแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง การเต้น ซึ่งจากการยกเลิกคำสั่งดังกล่าว ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถใช้สถานที่เพื่อการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 22.00 นาฬิกา

 


ผู้เขียน

ทรัสต์
อดีตเด็กวิจิตรศิลป์ มช. ปัจจุบันเป็นนักเขียนบอกเล่าเรื่องราวผ่านรูปภาพ ชอบกินของหวานเป็นชีวิตจิตใจ อยากให้ช่วยอะไรขอแค่แบ่งขนมให้ :)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ